Генерального прокурора призначає

Про затвердження Положення про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 листопада 2016 р.
за № 1450/29580

Про затвердження Положення про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України

Відповідно до статті 9 Закону України «Про прокуратуру», з метою забезпечення організації роботи з кадрами в органах прокуратури НАКАЗУЮ:

2. Департаменту кадрової роботи та державної служби Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора України, заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних, місцевих та військових прокуратур, ректора Національної академії прокуратури України.

Генеральний прокурор України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
12.10.2016 № 357

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 листопада 2016 р.
за № 1450/29580

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України

І. Загальні положення

1. Цим Положенням визначаються основні напрями організації роботи з кадрами в органах прокуратури України.

2. Правовою основою організації роботи з кадрами в органах прокуратури України є Кодекс законів про працю України, Закон України «Про прокуратуру», інші нормативно-правові акти та це Положення.

II. Призначення на посади прокурорів

1. На посади прокурорів призначаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним статтею 27 Закону України «Про прокуратуру», крім вимоги щодо наявності стажу роботи в галузі права для прокурорів місцевих прокуратур на перехідний період згідно з пунктом 5 — 1 розділу ХIII «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру».

2. Призначення на посади у місцевих прокуратурах здійснюється відповідно до наказу Генеральної прокуратури України від 26 липня 2016 року № 265 «Про затвердження Порядків проведення тестування та чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад у місцевих прокуратурах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2016 року за № 1130/29260.

3. Призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється керівником цієї прокуратури за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія.

Склад комісії та порядок проведення нею відкритого конкурсу визначаються керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

4. Військовими прокурорами призначаються громадяни з числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту, за умови укладення ними контракту про проходження служби особами офіцерського складу у військовій прокуратурі.

5. При вирішенні питання про призначення на посади прокурорів у Генеральній прокуратурі України та регіональних прокуратурах уперше, а також осіб, які мають досвід прокурорської діяльності, проте не працюють в органах прокуратури, кадровими підрозділами прокуратур із залученням підрозділу внутрішньої безпеки забезпечується проведення спеціальних перевірок стосовно претендентів на посади прокурорів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

6. У випадку надання кандидатом недостовірних відомостей чи встановлення інших обставин, які згідно з вимогами чинного законодавства унеможливлюють призначення особи на посаду, у тому числі за результатами конкурсного відбору, керівник органу прокуратури письмово впродовж 10 днів після прийняття рішення повідомляє про це кандидата з наведенням мотивів відмови в призначенні на посаду.

7. Прийняття на роботу військовозобов’язаних і призовників здійснюється після взяття їх на військовий облік в установленому порядку відповідно до вимог пункту 10 Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 1994 року № 377.

8. Про призначення осіб на посади прокурорів уперше, осіб, які мають досвід прокурорської діяльності, проте не працюють в органах прокуратури, а також працівників у порядку переведення з прокуратур інших регіонів інформація кадровими підрозділами регіональних прокуратур надсилається до Генеральної прокуратури України у семиденний строк із долученням копій відповідного наказу і біографічної довідки, форма якої міститься в додатку до цього Положення.

9. При ініціюванні призначення осіб на адміністративні посади враховуються їх досвід, зокрема наявність відповідних професійних знань і морально-ділових якостей, управлінсько-організаторських здібностей та неухильне дотримання правил професійної етики.

10. Призначення прокурорів на посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів, керівників та заступників керівників підрозділів у складі управлінь регіональних прокуратур, управлінь та департаментів Генеральної прокуратури України здійснюється за вмотивованими рекомендаціями їхніх керівників, погодженими із заступниками керівників відповідних органів прокуратури.

11. При призначенні Генеральним прокурором України осіб на посади заступників Генерального прокурора України, керівників, заступників керівників структурних підрозділів та прокурорів Генеральної прокуратури України, керівників регіональних прокуратур (військових прокурорів регіонів), ректора Національної академії прокуратури України підготовку необхідних документів забезпечує кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України (Головної військової прокуратури).

12. Для призначення Генеральним прокурором України осіб на посади перших заступників та заступників керівників регіональних прокуратур та військових прокурорів регіонів; військових прокурорів гарнізонів, їх перших заступників та заступників; першого проректора та проректорів Національної академії прокуратури України відповідні кадрові підрозділи забезпечують підготовку та надсилання до Генеральної прокуратури України таких документів:

1) щодо осіб, які працюють на посадах прокурорів і слідчих та в Національній академії прокуратури України:

подання керівника органу прокуратури або ректора Національної академії прокуратури України;

заяви особи про призначення на посаду;

особистого листка з обліку кадрів з фотокарткою розміром 4х6 см (для державних службовців – особова картка за формою, затвердженою наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 156 «Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1200/29330);

копії документа про освіту з відповідними додатками;

письмової заяви про згоду особи на проведення перевірки відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» та оприлюднення відомостей стосовно неї або довідки про результати перевірки, передбаченої цим Законом;

копії паспорта громадянина України;

копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

фото на електронному носії;

2) щодо осіб, які не працюють на прокурорсько-слідчих посадах, окрім зазначених у підпункті 1 цього пункту документів, додатково надсилаються заява про надання згоди щодо обробки персональних даних та проведення спеціальної перевірки, довідка про результати спеціальної перевірки, належним чином завірена копія трудової книжки та характеристика з останнього місця роботи.

13. Кадрові підрозділи прокуратур регіонального рівня та Національної академії прокуратури України забезпечують підготовку зазначених у пункті 12 цього розділу документів і надають їх до Генеральної прокуратури України для вивчення кандидатів при призначенні на посади:

1) у регіональних прокуратурах та військових прокуратурах регіонів:

начальників відділів роботи з кадрами;

начальників відділів організаційного та правового забезпечення;

начальників підрозділів ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи;

начальників режимно-таємних частин;

начальників відділів фінансування та бухгалтерського обліку – головних бухгалтерів;

2) у Національній академії прокуратури України:

начальника відділу роботи з кадрами;

начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера.

14. Для призначення на відповідні адміністративні посади у військових прокуратурах документи подаються до Головної військової прокуратури.

15. При надходженні неналежно оформлених документів кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України вживає заходів для їх доопрацювання, а в разі неможливості повертає матеріали для відповідного оформлення.

16. До вивчення матеріалів щодо призначення на посади, визначені пунктом 11 цього розділу (крім посад заступників Генерального прокурора України), за дорученням Генерального прокурора України можуть залучатися заступники Генерального прокурора України, які проводять співбесіди з кандидатами та вносять Генеральному прокурору України пропозиції щодо можливості призначення їх на вказані посади.

17. Призначення Генеральним прокурором України на адміністративні посади вирішується з урахуванням висновків підрозділу внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України за результатами перевірок щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів та таємних перевірок доброчесності.

18. У разі проведення щодо працівника службового розслідування (перевірки) питання про призначення на посаду вирішується після його (її) завершення.

19. Матеріали щодо призначення осіб на посади, зазначені у пункті 13 цього розділу, опрацьовуються кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України із залученням структурних підрозділів за напрямами діяльності, а також внутрішньої безпеки.

За результатами опрацювання підрозділом внутрішньої безпеки складається висновок про можливість призначення кандидатів на відповідні посади.

Висновок структурного підрозділу за відповідним напрямом діяльності погоджується із заступником Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків.

20. Узагальнений висновок за результатами вивчення матеріалів щодо призначення осіб на посади, зазначені у пункті 13 цього розділу, надсилається кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України керівникам регіональних прокуратур та ректору Національної академії прокуратури України.

21. Копії наказів про призначення на посади керівників структурних підрозділів регіональних прокуратур та Національної академії прокуратури України у семиденний строк надсилаються до Генеральної прокуратури України.

22. Призначення на адміністративні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюються з урахуванням вимог, передбачених статтею 8 — 1 Закону України «Про прокуратуру».

23. Кадровими підрозділами прокуратур усіх рівнів забезпечується:

проведення перевірок згідно із Законом України «Про очищення влади» стосовно посадових та службових осіб органів прокуратури України;

оприлюднення в установленому порядку на офіційному веб-сайті органу прокуратури відомостей про результати перевірки не пізніш як на третій робочий день із дня складення довідки про результати перевірки, а також збереження відомостей упродовж усього періоду роботи прокурора у відповідному органі.

III. Подання декларацій

1. Працівники прокуратури подають декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» в порядку, визначеному Національним агентством з питань запобігання корупції.

2. Працівники прокуратури у триденний строк надають до кадрових підрозділів копії повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про факт подання декларації, які долучаються до матеріалів особових справ.

3. Керівники прокуратури у визначеному законодавством порядку повідомляють Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоєчасного подання декларацій працівниками.

4. Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо подання декларацій особами, які припиняють діяльність в органах прокуратури, забезпечується кадровими підрозділами шляхом моніторингу відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

IV. Присвоєння класних чинів

1. Класні чини присвоюються прокурорам згідно з вимогами підпункту 1 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві положення» Закону України «Про прокуратуру», Положення про класні чини працівників органів прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 06 листопада 1991 року № 1795-XII.

2. До строку перебування в класному чині зараховується час роботи працівника на посадах прокурора і слідчого, а також час, коли він фактично не працював на таких посадах, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада), час вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу, та час перебування у відрядженні для роботи у Національній академії прокуратури України чи в інших органах у визначених законом випадках.

3. Працівникам, зазначеним у пункті 2 цього розділу, черговий класний чин присвоюється після закінчення встановленого строку перебування у попередньому класному чині лише після того, як вони приступили до виконання службових обов’язків за відповідною посадою в органах прокуратури.

4. Черговий класний чин може бути присвоєно достроково в порядку заохочення за зразкове виконання службових обов’язків та лише після закінчення половини встановленого строку перебування у попередньому класному чині.

5. Присвоєння працівнику в порядку заохочення класного чину, вищого, ніж передбачено за його посадою, можливе лише за сумлінне і зразкове виконання службових обов’язків, ініціативу та оперативність у роботі з урахуванням стажу роботи в органах прокуратури за умови закінчення встановленого строку перебування у попередньому класному чині (за винятком класних чинів державного радника юстиції 1, 2 та 3 класів).

6. Повторне заохочення у вигляді дострокового присвоєння класного чину можливе не раніше ніж через п’ять років після попереднього дострокового присвоєння класного чину.

7. Подання про присвоєння класних чинів вносяться Генеральному прокурору України:

1) стосовно перших заступників і заступників керівників місцевих прокуратур, начальників і заступників начальників структурних підрозділів та прокурорів цих прокуратур – керівниками місцевих прокуратур за погодженням із керівниками регіональних прокуратур;

2) стосовно перших заступників і заступників керівників регіональних прокуратур, начальників і заступників начальників структурних підрозділів, прокурорів, старших слідчих і слідчих в особливо важливих справах регіональних прокуратур та керівників місцевих прокуратур – керівниками регіональних прокуратур;

3) стосовно заступників керівників самостійних структурних підрозділів, керівників управлінь і відділів у складі самостійних структурних підрозділів, прокурорів, слідчих і старших слідчих в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України – керівниками відповідних самостійних структурних підрозділів за погодженням із заступниками Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків;

4) стосовно керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України – заступниками Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків;

5) стосовно першого заступника і заступників Генерального прокурора України, керівників самостійних структурних підрозділів, які підпорядковуються безпосередньо Генеральному прокурору України, керівників регіональних прокуратур – керівником кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України.

8. Подання про присвоєння чергового класного чину подається до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за місяць до закінчення строку перебування у попередньому класному чині, а у випадку призначення на вищу посаду – не пізніше одного місяця з дати призначення.

9. У поданні про присвоєння чергового класного чину наводяться коротка біографічна інформація про працівника, повна назва посади, яку він обіймає, дата призначення на цю посаду, дата і номер наказу про присвоєння останнього класного чину (із зазначенням посади, яку працівник обіймав на той час), відомості про відсутність дисциплінарних стягнень, а також висновок щодо можливості присвоєння класного чину.

10. При несвоєчасному внесенні подання зазначаються причини порушення встановлених строків (притягнення до дисциплінарної відповідальності, відпустка для догляду за дитиною, перерва в роботі в органах прокуратури тощо).

11. У поданні про присвоєння класного чину працівнику, який має перерву в роботі, для обчислення строку перебування його в класному чині зазначаються дати звільнення і наступного прийняття на роботу.

12. За наявності визначених законодавством підстав, Генеральному прокурору України вносяться подання про позбавлення класного чину або пониження працівника в класному чині.

13. Не представляються до присвоєння класних чинів прокурори, які мають незняті дисциплінарні стягнення.

V. Підвищення кваліфікації прокурорів

1. Підвищення кваліфікації прокурорів здійснюється відповідно до Закону України «Про прокуратуру» та наказів Генеральної прокуратури України.

2. Підвищення кваліфікації прокурорів проводиться в Національній академії прокуратури України не рідше одного разу на три роки.

3. Ректором Національної академії прокуратури України забезпечується підвищення кваліфікації прокурорів і слідчих, виходячи з реальних потреб практичної діяльності за відповідними напрямами.

4. Керівниками прокуратур усіх рівнів при формуванні пропозицій з підвищення кваліфікації прокурорів і слідчих застосовується індивідуальний підхід з огляду на реальні потреби працівників у підвищенні кваліфікації.

5. За необхідності проводяться навчальні заходи (тренінги), до участі в підготовці та методичному супроводі яких залучаються працівники Національної академії прокуратури України.

6. До навчальних заходів (тренінгів) можуть залучатися працівники вищих навчальних закладів, представники судових, правоохоронних та інших державних органів тощо (за згодою).

7. Відповідальними за організацію роботи з підвищення кваліфікації прокурорів є заступники Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків, керівники регіональних та місцевих прокуратур, ректор Національної академії прокуратури України.

8. Координація роботи з підвищення кваліфікації забезпечується кадровими підрозділами регіональних прокуратур та Генеральної прокуратури України.

9. Керівниками регіональних прокуратур забезпечується належний рівень проходження практики в органах прокуратури студентами вищих навчальних закладів, з якими Генеральною прокуратурою України укладено договори про співпрацю.

10. Питання організації проходження практики студентами вищих навчальних закладів, з якими Генеральною прокуратурою України не укладались договори про співпрацю, вирішується, виходячи з реальної можливості забезпечення належного рівня проходження практики.

VI. Відпустки працівників прокуратури

1. Керівники прокуратур усіх рівнів забезпечують своєчасне надання щорічних відпусток працівникам прокуратури відповідно до вимог Законів України «Про прокуратуру», «Про відпустки» та інших нормативно-правових актів, їх використання до закінчення робочого року та з дотриманням затверджених графіків.

Ознакомьтесь так же:  Уголовный кодекс по состоянию на 2019

2. Відпустки працівникам надаються на підставі їх заяв, погоджених із безпосереднім керівником та заступником керівника прокуратури згідно з розподілом обов’язків, поданих за 2 тижні до початку відпустки.

3. Перенесення щорічних відпусток на інший період здійснюється лише у виняткових випадках за наявності нагальної службової необхідності чи інших поважних причин.

4. Відкликання працівника зі щорічної основної чи додаткової оплачуваної відпустки допускається лише у виняткових випадках за вмотивованим рапортом його безпосереднього керівника для виконання невідкладних і непередбачуваних завдань.

VII. Мобілізаційна підготовка в органах прокуратури

1. Заходи щодо мобілізаційної підготовки і мобілізації в органах прокуратури плануються, організовуються та проводяться кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України, керівниками регіональних прокуратур, військовими прокурорами регіонів відповідно до вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та інших нормативно-правових актів із цих питань.

2. Робота щодо військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних працівників за органами прокуратури на період мобілізації та на воєнний час проводиться постійно відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та інших нормативно-правових актів із цих питань.

VIII. Заохочення працівників прокуратури

1. Заохочення працівників прокуратури здійснюється в порядку, визначеному Генеральним прокурором України відповідно до чинного законодавства України.

2. Працівники органів прокуратури та Національної академії прокуратури України заохочуються за особисті досягнення у професійній діяльності, сумлінне та зразкове виконання службових обов’язків, ініціативу та оперативність у роботі, тривалу бездоганну службу в органах прокуратури з неухильним дотриманням порядку, визначеного законодавством.

3. Кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України за поданням керівників самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та керівників регіональних прокуратур вносить умотивовані пропозиції щодо представлення прокурорів до відзначення державними нагородами, заохочувальними відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а також до присвоєння вищих класних чинів.

4. Питання щодо відзначення працівників прокуратури державними нагородами, заохочувальними відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, присвоєння вищих класних чинів ініціюється через Генерального прокурора України.

5. Не застосовуються заходи заохочення до працівників органів прокуратури, які мають дисциплінарні стягнення, упродовж усього періоду дії накладених на них стягнень.

IX. Дисциплінарна відповідальність прокурорів

1. Прокурор може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених статтею 43 Закону України «Про прокуратуру», в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом прокуратури України, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 06 листопада 1991 року № 1796-XII.

2. Копії наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності у триденний строк направляються керівниками регіональних прокуратур до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України, а стосовно осіб, притягнутих до відповідальності на підставі пунктів 5, 6 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», – також до підрозділу внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України.

3. Кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України здійснюється контроль за обґрунтованістю та законністю застосування дисциплінарних стягнень до працівників органів прокуратури, вживаються заходи щодо скасування безпідставних і незаконних наказів.

4. Питання про дострокове зняття дисциплінарного стягнення, застосованого Генеральним прокурором України, вирішується за поданням заступника Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, безпосередньо підпорядкованого Генеральному прокурору України, а також на підставі подання керівника відповідної регіональної прокуратури.

5. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення, застосованого керівником регіональної прокуратури, здійснюється за поданням заступника керівника цієї прокуратури згідно з розподілом обов’язків чи керівника самостійного структурного підрозділу, безпосередньо підпорядкованого керівнику регіональної прокуратури, а також керівника відповідної місцевої прокуратури.

6. До завершення в установленому порядку службових перевірок (розслідувань), які проводяться стосовно прокурорсько-слідчих працівників, подання про зняття з них дисциплінарних стягнень не вноситься.

7. Кадрові підрозділи регіональних прокуратур невідкладно інформують кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України про факти скасування судами застосованих дисциплінарних стягнень із наданням копій відповідних судових рішень.

X. Звільнення прокурора з посади

1. Звільнення прокурора з посади здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про прокуратуру».

2. У разі ініціювання питання про звільнення з органів прокуратури або з адміністративної посади, призначення на яку чи звільнення з якої здійснюється Генеральним прокурором України, керівник регіональної прокуратури, ректор Національної академії прокуратури України вносить подання, у якому обов’язково наводяться конкретні обґрунтування причин звільнення, з долученням копій відповідних документів.

3. Копії наказів про звільнення з посад, зазначених у пункті 13 розділу II цього Положення, у семиденний строк надсилаються до Генеральної прокуратури України.

Копії наказів про звільнення посадових і службових осіб органів прокуратури з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади», у той же день надсилаються до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України.

Військовими прокурорами регіонів копії наказів направляються до кадрового підрозділу Головної військової прокуратури.

4. Керівники регіональних прокуратур у триденний строк із дня вивільнення посади надсилають до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України інформацію про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад прокурорів у регіональних і місцевих прокуратурах (військові прокурори регіонів відповідну інформацію направляють до кадрового підрозділу Головної військової прокуратури).

5. Кадрові підрозділи Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур здійснюють контроль за перебігом місячного строку після звільнення прокурорів з адміністративних посад або припинення ними повноважень на цих посадах (до вирішення питання про призначення на наявні вакантні посади, переведення до іншого органу прокуратури чи звільнення).

6. Кадрові підрозділи регіональних прокуратур невідкладно інформують кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України про факти задоволення судами позовів щодо поновлення на роботі працівників прокуратури з наданням копій відповідних судових рішень.

XI. Штатна чисельність і структура органів прокуратури

1. Кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України за результатами вивчення відповідними підрозділами ефективності діяльності окремих структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур вносить Генеральному прокурору України узгоджені пропозиції щодо можливих шляхів оптимізації штатної чисельності та структури Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур.

2. Підготовка проектів наказів Генерального прокурора України щодо зміни штатної чисельності та структури Генеральної прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур здійснюється у межах визначених законом граничної штатної чисельності працівників прокуратури та видатків, затверджених у Державному бюджеті України, на утримання органів прокуратури.

3. Проекти наказів щодо зміни штатної чисельності та структури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури погоджуються із Директором Національного антикорупційного бюро України.

XII. Інші питання кадрової роботи

1. Керівники прокуратур забезпечують виконання законодавства про державну службу в органах прокуратури України, зокрема щодо вступу на державну службу, конкурсних засад заміщення вакантних посад державної служби, обмежень, пов’язаних із її проходженням, проведення перевірок згідно з вимогами антикорупційного законодавства та відповідно до Закону України «Про очищення влади», прийняття та неухильного дотримання Присяги і правил етичної поведінки, присвоєння рангів, підвищення рівня професійної компетентності, оцінювання результатів службової діяльності.

2. Кадрові підрозділи прокуратур усіх рівнів:

ведуть облік кадрів, здійснюють зберігання та видачу особових справ, службових посвідчень і трудових книжок працівників органів прокуратури, забезпечують при цьому належний захист їх персональних даних;

здійснюють контроль за перебігом п’ятирічного строку повноважень керівників регіональних і місцевих прокуратур;

ефективно використовують можливості автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «Кадри», до якої зобов’язані своєчасно вносити відповідну інформацію.

3. Керівники прокуратур усіх рівнів:

організовують роботу з ветеранами органів прокуратури, підтримують з ними постійний зв’язок, сприяють діяльності їх громадських організацій;

опікуються питаннями розвитку музеїв органів прокуратури та збереження їх матеріальної бази.

Начальник Департаменту
кадрової роботи та
державної служби Генеральної
прокуратури України

Байден: «Я їду через 6 годин, якщо генпрокурор не буде доти звільнений, не отримаєте грошей»

Колишній віце-президент США Джозеф Байден, критикуючи днями Україну за недостатні, на його думку, реформи й боротьбу з корупцією, розповів, як одного разу, перебуваючи в Києві, домігся звільнення протягом кількох годин генерального прокурора України, якого назвав «сучим сином». Ішлося, вочевидь, про Віктора Шокіна, якого критикували, зокрема, за недостатню боротьбу з корупцією і в самій Україні, і союзники Києва за кордоном – чи не найгостріше якраз Джозеф Байден. Але віце-президент в адміністрації колишнього президента США Барака Обами дещо перебільшив свій вплив на Київ.

Колишній віце-президент США Джозеф Байден каже, що «відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією в Києві». За його словами, корупція залишається найбільшою проблемою України. І, виступаючи 23 січня в Раді з міжнародних відносин США у Вашингтоні, Байден навів «конкретний приклад», як, за його словами, він одного разу домігся від Києва рішучого кроку.

«Я їздив у Київ 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від (президента України Петра) Порошенка і (тодішнього прем’єр-міністра України Арсенія) Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили. Я пішов на прес-конференцію і сказав: ми вам не даємо мільярд доларів. Вони мені кажуть: ви не маєте таких повноважень, ви – не президент (США), президент казав, що дасть. А я їм: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримаєте мільярд доларів. Я сказав: я їду через шість годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримаєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли», – заявив Байден.

Він не назвав імені згаданого ним генерального прокурора України і не уточнив, коли саме це могло б статися. Колишній віце-президент США, вочевидь, мав на увазі Віктора Шокіна, діяльність якого він різко критикував. Шокіна критикували на посаді генерального прокурора України, зокрема, за недостатню боротьбу з корупцією і в самій Україні, і союзники Києва за кордоном.

Але Джозеф Байден дуже неточно виклав обставини навколо звільнення з посади генерального прокурора України Віктора Шокіна.

Візити Байдена і процедура звільнення генпрокурора

Байден відвідав Україну на посаді віце-президента США загалом шість разів: 2009 року, тричі 2014-го, на початку грудня 2015-го і в січні 2017-го. Протягом 2016 року (звільнення Шокіна відбулося навесні того року) Байден в Україні не бував.

Відповідно до Конституції України, генерального прокурора призначає на посаду і звільняє з посади президент України за згодою Верховної Ради України (на час звільнення Шокіна це була стаття 122, нині виключена, наразі це визначає стаття 131 1 ).

Отримати таку згоду і звільнити генпрокурора впродовж шести годин, як виглядає, досить малоймовірно – хоча, у принципі, можливо. Прецедент є.

12 травня 2016 року Верховна Рада України почала і завершила розгляд законопроекту, який, зокрема, знімав вимогу до генерального прокурора мати юридичну освіту, ухвалений закон підписали голова парламенту і президент, друкарня видала наклад спецвипуску офіційної газети «Голос України» з текстом ухваленого закону, щоб він міг негайно набути чинності, Верховна Рада погодила призначення генпрокурором Юрія Луценка, який не має юридичної освіти, але на кандидатурі якого наполягав Петро Порошенко, і президент просто в сесійній залі підписав указ про призначення. Усе це відбулося протягом приблизно тих самих шести годин…

Байдена не було в Києві з кредитом при звільненні Шокіна

Віктор Шокін після тривалої критики на його адресу подав заяву про відставку 16 лютого 2016 року на наполягання президента України Петра Порошенка. Наступними днями Байден привітав рішення Порошенка домагатися відставки Шокіна.

Верховна Рада України підтримала подання президента про звільнення Шокіна 29 березня 2016 року. Наступного дня Порошенко вирушив із візитом до США.

31 березня 2016 року Байден зустрівся з Порошенком у Вашингтоні. Як повідомляла тоді прес-служба президента України, Байден заявив, що Україна отримає третій транш кредитних гарантій США на суму в 1 мільярд доларів «після формування нового уряду». 3 квітня 2016 року Порошенко підписав указ про звільнення Шокіна.

14 квітня 2016 року Верховна Рада обрала новим прем’єр-міністром Володимира Гройсмана, задовольнивши прохання Арсенія Яценюка про відставку і затвердила склад нового уряду. Того ж дня Байден і Порошенко в телефонній розмові домовилися, що «найближчим часом буде укладено угоду про виділення третього траншу кредитних гарантій у розмірі 1 мільярд доларів США», повідомила тоді прес-служба голови української держави.

Критика не завадила надати гарантії

І після того Байден продовжував критикувати владу України за недостатні, на його думку, реформи. Але при цьому він же підтвердив після чергової зустрічі з Порошенком у Вашингтоні у вересні 2016 року, що Київ виконав умови для надання третього траншу кредитних гарантій США на 1 мільярд доларів.

27 вересня 2016 року Порошенко повідомив, що Україна отримала від США ноту про надання цих гарантій. 29 вересня 2016 року міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що 1 мільярд доларів від випуску єврооблігацій під гарантії США надійшов на рахунок України.

А слова Джозефа Байдена про те, як він домігся від влади України за лічені години звільнити генерального прокурора, погрожуючи не дати кредитних гарантій, тим часом широко цитують у російських засобах інформації і в соцмережах. Там їх сприймають як підтвердження московської тези, що влада України, мовляв, цілком не самостійна у своїх діях і діє на вказівку США, і саме цим нібито пояснюється «антиросійське спрямування» політики Києва щодо «дружньої» до України Москви.

І раніше Байден уже згадував, як вимагав від Порошенка звільнити «корумпованого генпрокурора», попереджаючи «Петра», як він називав президента України, що Вашингтон не дасть мільярда доларів. Але у версії, яку він виклав виданню The Atlantic улітку 2016 року, ще як чинний віце-президент США, Байден не згадував про «шість годин до від’їзду з Києва» на звільнення посадовця.

Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України

З метою забезпечення належної організації роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керуючись статтею 9 Закону України «Про прокуратуру», НАКАЗУЮ:

2. Заступнику Генерального прокурора України — керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури забезпечити у встановленому порядку здійснення розподілу між першим заступником та заступником керівника, працівниками структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Виконувач
обов’язків Генерального
прокурора України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
12.04.2016 № 149

ПОЛОЖЕННЯ
про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України

1. Загальні положення

1.1. Спеціалізована антикорупційна прокуратура Генеральної прокуратури України (далі — Спеціалізована антикорупційна прокуратура) є самостійним структурним підрозділом Генеральної прокуратури України (на правах Департаменту), підпорядкованим заступнику Генерального прокурора України — керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

1.2. У своїй діяльності Спеціалізована антикорупційна прокуратура керується Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», Кримінальним та Кримінальним процесуальним кодексами України, іншими актами законодавства, наказами Генерального прокурора України, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Регламентом Генеральної прокуратури України, а також цим Положенням.

1.3. Свою роботу Спеціалізована антикорупційна прокуратура організовує у взаємодії з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, прокуратурами всіх рівнів, Національним антикорупційним бюро України, Національною академією прокуратури України, державними органами та органами місцевого самоврядування.

2. Структура Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

2.1. До складу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури входять:

1) управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді, до якого належать:

2) аналітично-статистичний відділ;

3) відділ документального забезпечення.

2.2. Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолює заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який має першого заступника та заступника.

2.3. Заступником Генерального прокурора України — керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України здійснюється розподіл обов’язків між його першим заступником та заступником.

2.4. Обов’язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо загальної організації діяльності у разі його відсутності виконує перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а за відсутності першого заступника — заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

2.5. Управління та відділи очолюють начальники.

2.6. У разі відсутності начальника управління його обов’язки виконує один із начальників відділів, що входять до складу управління, згідно з наказом керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

2.7. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує один з працівників відповідного відділу згідно з наказом керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

2.8. До штату аналітично-статистичного відділу, відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді входять прокурори.

Ознакомьтесь так же:  Адвокат цыганкова

2.9. До штату Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також аналітично-статистичного відділу та відділу документального забезпечення входять головні спеціалісти.

2.10. Робота працівників відділів організовується за предметним принципом відповідно до розподілу функціональних обов’язків, який здійснюється начальниками відділів та затверджується керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

3. Основні завдання та функції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

3.1. Здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України.

3.2. Виконання вимог закону під час приймання, реєстрації, розгляду та вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

3.3. Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування Національним антикорупційним бюро України кримінальних правопорушень та оскарження незаконних судових рішень на стадії досудового розслідування і судового розгляду.

3.4. Підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, розслідуваних Національним антикорупційним бюро України.

3.5. Забезпечення в межах компетенції відшкодування збитків, завданих кримінальними правопорушеннями.

3.6. Забезпечення застосування належної правової процедури до кожного учасника кримінального провадження.

3.7. Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених Законом України «Про прокуратуру» і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями.

3.8. Здійснення у межах реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури міжнародного співробітництва.

4. Відповідно до покладених завдань Спеціалізована антикорупційна прокуратура забезпечує:

— участь у плануванні роботи Генеральної прокуратури України та контроль за своєчасним і якісним виконанням запланованих заходів;

— підготовку матеріалів на розгляд нарад, організацію та контроль за виконанням прийнятих рішень з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— підготовку в межах повноважень наказів та інших організаційно-розпорядчих документів;

— здійснення аналітичної та методичної роботи;

— опрацювання проектів законів та інших нормативно-правових актів, внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства;

— виконання в межах компетенції вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

— у межах компетенції розгляд і вирішення звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, представників державних, громадських організацій, інших осіб, а також скарг учасників кримінального провадження на дії та рішення детективів і прокурорів;

— виконання вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення;

— запобігання незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності та необґрунтованому застосуванню до неї заходів процесуального примусу;

— захист у суді прав і законних інтересів громадян у випадках, визначених законом, а також захист інтересів держави за наявності порушень, пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями, у межах реалізації своїх функцій. Здійснення заходів щодо поновлення порушених прав громадян або законних інтересів держави;

— забезпечення підозрюваним, обвинуваченим безоплатної правової допомоги у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;

— організацію первинного обліку роботи, ведення та складання в межах компетенції статистичної звітності;

— ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах компетенції;

— підготовку матеріалів щодо результатів діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для висвітлення у засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України;

— ведення діловодства, додержання режиму секретності, збереження інформації з обмеженим доступом.

5. Основні напрями діяльності структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

5.1. Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді

Перший — шостий відділи управління здійснюють:

— нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;

— участь у розгляді судами клопотань детективів та прокурорів у ході досудового розслідування;

— участь у судовому розгляді кримінальних проваджень, розслідуваних детективами Національного антикорупційного бюро України, а також з інших питань кримінального судочинства чи оскарження дій або бездіяльності детективів Національного антикорупційного бюро України;

— підготовку апеляційних, касаційних скарг на судові рішення у провадженнях, у яких безпосередньо підтримано державне обвинувачення, та в інших — за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— пред’явлення цивільного позову у кримінальному провадженні, що розслідується Національним антикорупційним бюро України;

— забезпечення представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених Законом України «Про прокуратуру» і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями;

— захист у суді прав і законних інтересів громадян у випадках, визначених законом, а також захист інтересів держави за наявності порушень, пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями, у межах реалізації своїх функцій. Організація та вжиття заходів щодо поновлення порушених прав громадян або законних інтересів держави;

— ведення обліку роботи, своєчасне та об’єктивне внесення відомостей про результати роботи до визначених форм обліку, звітності, Єдиного реєстру досудових розслідувань;

— контроль за об’єктивним відображенням в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, які їх вчинили, та прийнятих під час досудового розслідування процесуальних рішень детективами Національного антикорупційного бюро України.

5.1.1. Перший відділ управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді забезпечує процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

5.1.2. Другий відділ управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді забезпечує процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

5.1.3. Третій відділ управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді забезпечує процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

5.1.4. Четвертий відділ управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді забезпечує процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

5.1.5. П’ятий відділ управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді забезпечує процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами п’ятого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

5.1.6. Шостий відділ управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді забезпечує процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами шостого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

5.1.7. За дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника та заступника відділи, указані в пунктах 5.1.1 — 5.1.6, можуть здійснювати процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення і в інших кримінальних провадженнях, розслідуваних детективами Національного антикорупційного бюро України, а також представництво інтересів громадян або держави в суді.

5.1.8. До початку діяльності усіх підрозділів (відділів) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України відділи управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях, розслідуваних детективами Національного антикорупційного бюро України, а також представництво інтересів громадян або держави в суді відповідно до доручень заступника Генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника та заступника.

5.2. Аналітично-статистичний відділ:

— забезпечує ведення аналітичної роботи;

— за вказівкою керівництва готує доповідні записки, інформаційні листи, узагальнену інформацію про роботу структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— забезпечує приймання від інших структурних підрозділів, опрацювання та перевірку об’єктивності даних звітності, формування зведеної звітності про результати роботи прокурора і органів досудового розслідування;

— забезпечує належну організацію роботи щодо ведення первинного обліку та статистичної звітності про результати прокурорсько-слідчої діяльності;

— забезпечує комплексний аналіз статистичних даних з метою використання його результатів для підвищення якості виконання функцій прокуратури;

— вивчає питання щодо своєчасності, повноти та достовірності внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань, інших комп’ютерних програмних комплексів, а також формування звітності. Вживає заходів до оперативного усунення порушень обліково-реєстраційної дисципліни;

— забезпечує керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури інформаційно-аналітичними матеріалами про стан злочинності та наглядово-слідчої діяльності для використання в практичній діяльності;

— організовує та розробляє у взаємодії з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури загальні методичні рекомендації в межах компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— узагальнює результати вивчення у структурних підрозділах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, вносить пропозиції щодо удосконалення законодавства;

— вживає заходів, спрямованих на удосконалення форм і методів організації роботи, управління та контролю виконання у структурних підрозділах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою ефективного виконання покладених на них завдань і функцій;

— здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури рішень нарад у Генерального прокурора України та заступника Генерального прокурора України — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, наказів, доручень, завдань Генерального прокурора України і керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— опрацьовує та узагальнює пропозиції керівників структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до плану роботи Генеральної прокуратури України й контролює його виконання в межах компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— із залученням структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури готує матеріали до нарад у Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, контролює виконання їх рішень;

— опрацьовує та готує за участю інших структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проекти наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— забезпечує проведення організаційних заходів, пов’язаних з діяльністю Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— веде облік висвітлення у засобах масової інформації результатів діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, готує інформацію для розміщення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

5.3. Відділ документального забезпечення:

— забезпечує опрацювання документів відповідно до вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту Генеральної прокуратури України, організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України з питань діловодства;

— забезпечує впровадження сучасних методів обробки документів, контроль за їх оформленням та проходженням;

— забезпечує облік, реєстрацію та відправлення документів з грифом обмеження доступу «Для службового користування»;

— здійснює розробку номенклатури справ, приймання, реєстрацію, облік, зберігання, своєчасну доставку, а також попередній розгляд вхідної та вихідної кореспонденції, надання її для розгляду керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури згідно з розподілом обов’язків;

— забезпечує друкування, виготовлення та тиражування службових документів;

— організовує своєчасне доведення документів до виконавців, моніторинг строків виконання документів та завчасне інформування керівників структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про випадки затримання виконання документів;

— забезпечує дотримання встановленого порядку підготовки, оформлення та передачі справ до архіву прокуратури;

— вживає заходів до забезпечення працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, учасників оперативних та інших нарад, які проводяться під головуванням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, витратними матеріалами та канцелярським приладдям.

5.4. Структурні підрозділи виконують й інші функції, що випливають з покладених на них завдань та доручень керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

6. Повноваження працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

6.1. Заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

— представляє Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями та іноземними органами влади;

— здійснює загальне керівництво діяльністю Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визначає основні напрями діяльності її структурних підрозділів відповідно до завдань та функцій, визначених Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», організовує, спрямовує і контролює роботу підпорядкованих працівників;

— здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, затверджує розподіл обов’язків між працівниками її структурних підрозділів;

— визначає після початку досудового розслідування прокурора, який здійснює повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні;

— визначає групу прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів в особливо складному кримінальному провадженні, а також прокурора для керівництва такою групою;

— призначає за результатами відкритого конкурсу та звільняє прокурорів з адміністративних посад, передбачених пп. 4, 5 ч. 3 ст. 39 Закону України «Про прокуратуру»;

— призначає за результатами відкритого конкурсу та звільняє прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які не є прокурорами;

— в десятиденний строк з дня їх виникнення повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів України про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;

— контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення і узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення підлеглих прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;

— забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— у межах компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури організовує міжнародне співробітництво;

— забезпечує виконання вимог законодавства про порядок приймання, реєстрацію та розгляду в органах прокуратури заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення;

— забезпечує визначення працівників, які потребують отримання доступу до інформаційно-пошукових систем органів внутрішніх справ;

— здійснює особистий прийом громадян, організовує розгляд звернень громадян, службових та інших осіб, запитів і звернень народних депутатів України, перевірку повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— організовує роботу щодо забезпечення права на доступ до публічної інформації у межах компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— розглядає документи, підписує, затверджує та візує в межах компетенції службову документацію;

— погоджує письмові накази адміністративного характеру, які стосуються організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— проводить оперативні наради з питань діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заслуховує звіти та пояснення підлеглих працівників;

6.2. Перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

— сприяє керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у забезпеченні належної організації її роботи;

— координує роботу структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури при підготовці матеріалів, запитів, що потребують узгоджених дій її структурних підрозділів, а також з іншими структурними підрозділами центрального апарату, Національною академією прокуратури України;

— розглядає, підписує, затверджує та візує в межах компетенції службові документи;

— проводить оперативні наради з питань, що належать до його компетенції;

— здійснює особистий прийом громадян, організовує розгляд звернень громадян, службових та інших осіб, запитів і звернень народних депутатів України, перевірку повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— організовує роботу з оприлюднення публічної інформації, розгляду запитів на інформацію з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— контролює дотримання працівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконавської дисципліни, створення їм належних умов праці, проводить серед них профілактично-виховну роботу;

— здійснює контроль за дотриманням працівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Правил внутрішнього трудового розпорядку;

— готує пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України та забезпечує у межах компетенції контроль за виконанням планових заходів, організовує і контролює виконання наказів, завдань, доручень Генерального прокурора України і заступника Генерального прокурора України — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— забезпечує ведення обліку роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та її структурних підрозділів;

— організовує проведення аналітичної і методичної роботи, навчально-методичних заходів, підготовку методичних рекомендацій, заходів щодо підвищення ділової та професійної кваліфікації працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконує інші службові обов’язки.

6.3. Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

— сприяє керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у забезпеченні належної організації її роботи;

— проводить оперативні наради з питань, що належать до його компетенції;

— погоджує розподіл функціональних обов’язків між працівниками відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді перед поданням для затвердження заступнику Генерального прокурора України — керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— забезпечує здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності;

— здійснює особистий прийом громадян, організовує розгляд звернень громадян, службових та інших осіб, запитів і звернень народних депутатів України, перевірку повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— організовує розгляд і вирішення звернень з питань здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які розслідує Національне антикорупційне бюро України;

— організовує розгляд і вирішення скарг підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого на недотримання розумних строків детективом, прокурором під час досудового розслідування;

Ознакомьтесь так же:  Отчетность 0409350

— здійснює розгляд і вирішення скарг на рішення, дії чи бездіяльність прокурора в порядку ст. ст. 311 — 313 Кримінального процесуального кодексу України;

— організовує дотримання режиму секретності відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю»;

— готує пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України та забезпечує у межах компетенції контроль за виконанням планових заходів, організовує і контролює виконання наказів, завдань та доручень Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконує інші службові обов’язки.

6.4. Начальник управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді:

— організовує роботу управління, забезпечує контроль за виконанням його працівниками вимог законів, наказів, інших організаційно-розпорядчих документів, завдань і доручень Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— забезпечує взаємодію відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді з іншими підрозділами під час виконання завдань і доручень керівництва Генеральної прокуратури України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— визначає основні напрями роботи відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді;

— розглядає документи, що надходять до управління, підписує, затверджує та візує в межах компетенції службову документацію;

— організовує первинний облік роботи управління, ведення звітності та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

— організовує у межах компетенції оприлюднення та надання публічної інформації згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

— проводить оперативні наради з питань діяльності управління, за потреби заслуховує звіти підлеглих працівників;

— за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконує інші службові обов’язки.

6.5. Начальники відділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

— здійснюють загальне керівництво діяльністю відділів, організовують, спрямовують і контролюють роботу підлеглих працівників;

— забезпечують належне виконання підлеглими працівниками наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України;

— вносять пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України, забезпечують контроль за своєчасним і якісним виконанням планових заходів;

— забезпечують підготовку матеріалів для розгляду на нарадах у Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, здійснюють безпосередній контроль за виконанням ухвалених рішень, а також виконанням завдань і доручень Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— у межах компетенції відділів беруть участь у розробці проектів організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України;

— розглядають документи, які надходять до відділів, контролюють їх розгляд та вирішення, у межах компетенції підписують, затверджують і візують службову документацію;

— проводять наради з питань, що належать до компетенції відділів;

— організовують проведення у відділах аналітичної та методичної роботи;

— здійснюють особистий прийом, забезпечують розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України, представників державних, громадських організацій, а також інших осіб, скарг на дії та рішення детективів або прокурорів у кримінальних провадженнях, заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення;

— забезпечують роботу з оприлюднення публічної інформації, розгляд запитів на інформацію з питань, що належать до компетенції відділів;

— здійснюють контроль за станом первинного обліку, ведення роботи у комп’ютерних програмних комплексах, звітності у підпорядкованих відділах;

— організовують роботу з підвищення професійної кваліфікації працівників відділів;

— забезпечують додержання трудової та виконавської дисципліни працівниками відділів;

— забезпечують підготовку матеріалів для виступів у засобах масової інформації та для розміщення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України;

— організовують та контролюють стан ведення діловодства і режиму секретності у відділах;

— за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконують інші службові обов’язки.

6.5.1. Начальники відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді у межах компетенції виконують також інші повноваження, зокрема:

— організовують здійснення підпорядкованими працівниками нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;

— вносять пропозиції керівництву щодо призначення прокурорів у конкретних кримінальних провадженнях;

— за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури особисто вивчають кримінальні провадження;

— контролюють якість здійснення процесуального керівництва на стадії досудового розслідування та участі у судовому провадженні;

— вивчають, візують проекти постанов про скасування незаконних процесуальних рішень, висновків за результатами вивчення кримінальних проваджень, що надійшли у зв’язку з клопотаннями про продовження процесуальних строків, доповідають про них керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— за матеріалами кримінальних проваджень, розслідуваних Національним антикорупційним бюро України, складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172 — 4 — 172 — 9 КУпАП (до початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції);

— забезпечують участь прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172 — 4 — 172 — 9 КУпАП, за протоколами, складеними прокурорами відділів;

— в межах компетенції складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 185 — 4, 185 — 8, 185 — 11 КУпАП;

— готують рапорти про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

— забезпечують своєчасне, повне й об’єктивне внесення відомостей про результати роботи відділів до інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури», Єдиного реєстру досудових розслідувань;

— організовують вжиття заходів для встановлення наявності підстав для представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених Законом України «Про прокуратуру» і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями; організовують підготовку проектів відповідних позовів (заяв) та забезпечують участь у їх розгляді судом;

— організовують участь прокурора у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді;

— за погодженням із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюють розподіл функціональних обов’язків між працівниками відділів;

— за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконують інші службові обов’язки.

6.5.2. Начальник аналітично-статистичного відділу, окрім зазначених у пункті 6.5 повноважень, у межах компетенції також:

— організовує складання у взаємодії зі структурними підрозділами аналізу стану прокурорсько-слідчої діяльності, документів узагальнюючого та інформаційно-аналітичного характеру з питань діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— організовує підготовку зведеного статистичного звіту про результати роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— забезпечує взаємодію структурних підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури при здійсненні спільних заходів, а також у межах компетенції з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури України та Національною академією прокуратури України;

— готує узгоджені з керівниками підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України;

— організовує підготовку та узагальнення наданих іншими підрозділами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріалів для розгляду на нарадах у Генерального прокурора України та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— організовує опрацювання та підготовку за участю інших підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проектів організаційно-розпорядчих документів;

— забезпечує контроль за своєчасним виконанням підрозділами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури планових заходів, рішень нарад, завдань і доручень Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розглядом звернень і запитів народних депутатів України, інформує керівництво щодо невиконаних заходів та причин порушення терміну виконання;

— організовує підготовку узагальнених матеріалів для зняття з контролю рішень нарад у Генерального прокурора України та керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інших доручень, що виконуються кількома підрозділами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— забезпечує опрацювання у структурних підрозділах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, підготовку узагальнених пропозицій щодо вдосконалення законодавства;

— вносить пропозиції щодо покращення організації роботи відділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, посилення контролю та зміцнення виконавської дисципліни;

— за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виконує інші службові обов’язки.

6.5.3. Начальник відділу документального забезпечення, окрім зазначених у пункті 6.5 повноважень, у межах компетенції також:

— організовує ведення документообігу у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;

— забезпечує роботу з документами з грифом обмеження доступу «Для службового користування» у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;

— забезпечує контроль за виконанням структурними підрозділами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту Генеральної прокуратури України, наказів Генеральної прокуратури України з питань діловодства.

6.6. Прокурори відділів:

— безпосередньо виконують завдання та доручення керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та відділу, беруть участь у виконанні покладених на відділ завдань;

— за дорученням керівництва розглядають звернення, інформаційні запити і скарги на дії та рішення детективів у кримінальних провадженнях, готують проекти відповідей та інформацій;

— вносять пропозиції щодо удосконалення роботи, ініціюють вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків в організації роботи, порушень виконавської дисципліни;

— беруть участь у підготовці матеріалів до нарад у Генерального прокурора України, керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, управління, відділу, вносять пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України;

— готують проекти службових листів, наказів, інших документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

— вивчають проекти законів та інших нормативно-правових актів, готують узагальнені пропозиції, беруть участь у роботі з удосконалення законодавства;

— беруть участь у здійсненні аналітичної та методичної роботи, розробці загальних методичних рекомендацій та інших документів методичного спрямування, у роботі з удосконалення законодавства;

— систематично працюють над підвищенням свого професійного рівня;

— ведуть облік проведеної роботи, накопичують і систематизують інформаційні матеріали за закріпленими напрямами діяльності.

6.6.1. Прокурори відділів управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді у межах компетенції виконують також інші повноваження, зокрема:

— здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;

— підтримують державне обвинувачення у кримінальних провадженнях, що розслідувалися Національним антикорупційним бюро України;

— подають апеляційні та касаційні скарги, заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України або за нововиявленими обставинами;

— у межах повноважень беруть участь у судовому провадженні з перегляду судових рішень в апеляційному чи касаційному порядку, Верховним Судом України або за нововиявленими обставинами;

— вивчають кримінальні провадження та дають у них вказівки, готують висновки;

— у встановленому порядку проводять слідчі (розшукові) дії у кримінальних провадженнях, беруть участь у їх проведенні за власною ініціативою або доручають їх проведення, надають іншу практичну та методичну допомогу детективам, що здійснюють досудове розслідування;

— у встановленому порядку приймають рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, перевіряють законність їх проведення;

— перевіряють законність закриття кримінальних проваджень, зупинення досудового розслідування та інших процесуальних рішень, додержання конституційних прав громадян під час досудового розслідування, обґрунтованість клопотань про продовження строку досудового розслідування, вживають заходів щодо усунення порушень закону;

— скасовують незаконні постанови про закриття кримінальних проваджень;

— готують проекти вмотивованих постанов про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, якщо під час здійснення Національним антикорупційним бюро України досудового розслідування встановлено, що таке кримінальне правопорушення не віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України;

— у разі виявлення безпосередньо або з іншого джерела фактів, що мають ознаки кримінального правопорушення, складають рапорт та доповідають керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, розпочинають досудове розслідування;

— беруть участь у розгляді слідчими суддями клопотань детективів Національного антикорупційного бюро України, готують апеляції на ухвали слідчих суддів у кримінальних провадженнях на стадії досудового розслідування, беруть участь у їх розгляді в судах;

— пред’являють цивільні позови у кримінальних провадженнях, що розслідуються Національним антикорупційним бюро України;

— забезпечують інформування підозрюваного та потерпілого про їхнє право на примирення, підозрюваного — про право на угоду про визнання винуватості, роз’яснюють механізм реалізації цих прав;

— за дорученням керівництва розглядають звернення громадян, звернення і запити народних депутатів України, скарги на дії та рішення детективів у кримінальних провадженнях, запити на інформацію з питань, що належать до компетенції відділу;

— беруть участь у судовому розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро України;

— за матеріалами кримінальних проваджень, розслідуваних Національним антикорупційним бюро України, складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172 — 4 — 172 — 9 КУпАП (до початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції);

— беруть участь у розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172 — 4 — 172 — 9 КУпАП, за протоколами, складеними прокурорами відділів;

— в межах компетенції складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 185 — 4, 185 — 8, 185 — 11 КУпАП;

— вносять відомості про результати роботи до інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури», Єдиного реєстру досудових розслідувань;

— вживають заходів для встановлення наявності підстав для представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених Законом України «Про прокуратуру» і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями; готують проекти відповідних позовів (заяв) та беруть участь у їх розгляді судом;

— беруть участь у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді;

— виконують інші завдання та доручення керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, управління, відділу.

6.6.2. Прокурор аналітично-статистичного відділу, окрім зазначених у пункті 6.6 повноважень, у межах компетенції також:

— забезпечує підготовку зведеного статистичного звіту про результати роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— вносить пропозиції щодо удосконалення контролю, зміцнення виконавської дисципліни у структурних підрозділах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ініціює питання про вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень виконавської дисципліни та виявлених недоліків в організації роботи;

— вивчає стан аналітичної та методичної роботи у відділах, вживає заходів щодо підвищення її ефективності;

— веде облік проведеної роботи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— виконує інші завдання та доручення керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відділу.

6.7. Головні спеціалісти:

— здійснюють ведення діловодства у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі згідно з вимогами Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту Генеральної прокуратури України, наказів Генеральної прокуратури України з питань діловодства;

— беруть участь у виконанні організаційних, програмних і технічних завдань;

— приймають вхідну та внутрішню кореспонденцію, реєструють у відповідних книгах обліку та передають керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, управління, відділів, прокурорам для розгляду і виконання;

— приймають вихідну кореспонденцію, реєструють її у книзі обліку та надсилають адресатам;

— реєструють та ведуть облік документів з грифом обмеження доступу «Для службового користування», які надійшли на розгляд до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, управління, відділу;

— вносять до бази автоматизованої системи електронного документообігу Генеральної прокуратури України необхідні дані щодо документів, які перебувають на розгляді у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;

— стежать за строками виконання контрольних документів, завчасно інформують начальників підрозділів про наближення строків їх виконання;

— спільно з керівництвом відділів складають номенклатуру справ;

— формують справи та наглядові провадження, оформляють і передають їх до архівного відділу управління документального забезпечення Генеральної прокуратури України;

— за дорученням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури знайомлять з документами керівників підрозділів цієї прокуратури, працівників відділів, вручають їх під підпис для службового користування та виконання;

— друкують і тиражують службову документацію, забезпечують оперативний підбір, передачу та збереження документів, роблять відмітки щодо їх руху;

— складають зведені дані про документообіг, здійснюють облік використання робочого часу працівниками підрозділів;

— виконують інші завдання та доручення керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, управління, відділу та їх працівників з питань ведення діловодства.

7. Відповідальність працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

7.1. Заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідає за належну організацію роботи з виконання покладених на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру завдань.

7.2. Перший заступник та заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, начальник управління та начальники відділів відповідають за належне виконання підлеглими працівниками службових обов’язків.

7.3. Прокурори відділів та головні спеціалісти відповідають за належне виконання функціональних обов’язків, своєчасне та якісне виконання доручень керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, управління та відділів.

7.4. Працівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури несуть відповідальність за порушення Присяги прокурора, Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, службової та трудової дисципліни, а також в інших випадках згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України, Законами України «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», законодавством про працю.

Спеціалізована антикорупційна
прокуратура Генеральної
/прокуратури України