Типовой договор с укртелекомом

Error 521 Ray ID: 494709efa5b66379 • 2019-01-05 15:39:38 UTC

Web server is down

The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying.

If you are a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you are the owner of this website:

Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information.

Cloudflare Ray ID: 494709efa5b66379 • Your IP : 185.238.139.36 • Performance & security by Cloudflare

Типовой договор с укртелекомом

Договір про надання телекомунікаційних послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі – Договір) є публічним і регламентує порядок та умови надання Публічним акціонерним товариством «Укртелеком» (далі – Укртелеком) телекомунікаційних послуг Абонентам.

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2012 № 295, Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 29.11.2012 № 624 та є однаковими для всіх Абонентів.

1.3. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Абонента до умов цього Договору. Фактом згоди Абонента на приєднання до умов цього Договору є отримання Укртелекомом Заяви Абонента про замовлення послуг та приєднання до умов Договору про надання телекомунікаційних послуг (далі – Заява-приєднання) за зразковою формою, встановленою у додатку 1 до цього Договору.

1.4. Укртелеком є оператором телекомунікацій, якого включено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за рішенням НКРЗІ від 28.09.2006 № 384 під № 74.

2. ПРЕДМЕТ ТА ОКРЕМІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Укртелеком відповідно до умов Договору надає Абоненту загальнодоступні (універсальні) та інші телекомунікаційні послуги, супутні (додаткові) послуги згідно з переліком і в обсягах, замовлених Абонентом та визначених у Заяві-приєднанні за встановленими значеннями показників якості (далі – Послуги), а Абонент своєчасно оплачує отримані Послуги, відповідно до умов цього Договору.

2.2. Перелік та опис Послуг, спеціальні умови організації, порядок надання Послуг та порядок розрахунків тощо визначаються цим Договором із відповідними додатками, Умовами та порядком надання телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком», затвердженими Укртелекомом та опублікованими на офіційному веб-сайті Укртелекому (далі – Умови Укртелекому).

2.3. Послуги за цим Договором надаються за умови наявності в Укртелекому технічної можливості їх надання Абоненту.

2.4. Перелік замовлених Абонентом Послуг визначається в Заяві-приєднанні.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Укртелеком та Абонент за цим Договором мають права та несуть обов’язки, передбачені у відповідних розділах Умов Укртелекому, додатках до Договору та чинним законодавством України.

4. ТАРИФНІ ПЛАНИ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ПОСЛУГИ

4.1. Надання Послуг за Договором є платним.

4.2. Укртелеком самостійно встановлює тарифи/тарифні плани на власні Послуги (пакети послуг) в граничних межах, затверджених законодавством. Абонент здійснює розрахунки за надані Послуги, відповідно до умов обраного ним на власний розсуд тарифного плану. Детальні умови тарифних планів розміщені на офіційному веб-сайті Укртелекому (http://www.ukrtelecom.ua/) та у місцях продажу послуг ПАТ «Укртелеком».

4.3. Порядок, строки, спосіб оплати Послуг, надання рахунків та розшифровок, особливості розрахунків у випадку припинення надання Послуг, в т.ч. у зв`язку з припиненням дії Договору, процедура повернення невикористаних коштів, особливості надання пільг Абоненту тощо визначені у відповідних розділах Умов Укртелекому та додатках до Договору.

4.4. Обрані Абонентом система розрахунків та умови оплати Послуг визначаються у Заяві-приєднанні.

4.5. Вартість додаткових робіт з організації підключення Послуг у разі їх замовлення Абонентом визначається в Угоді про виконання додаткових робіт, яку Укртелеком та Абонент укладають окремо.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену у відповідних розділах Умов Укртелекому, додатках до Договору та чинним законодавством України.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з дня отримання Укртелекомом підписаної Абонентом Заяви-приєднання і діє протягом одного року.

6.2. Якщо за тридцять днів до закінчення строку дії Договору жодна зі сторін не повідомила письмово іншу сторону про його припинення, Договір вважається продовженим на тих самих умовах на кожний наступний рік.

6.3. Договір розривається достроково у випадках та в порядку, передбачених Умовами Укртелекому та чинним законодавством України.

7.1. При виконанні Договору у випадках, не передбачених Договором та Умовами Укртелекому, Сторони керуються чинним законодавством України. Інші відносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються Умовами Укртелекому.

7.2. Кожна із Сторін самостійно організовує ознайомлення з чинним законодавством України, Умовами Укртелекому та умовами цього Договору.

7.3. Згода на обробку та передачу персональних даних Абонента чинна протягом строку дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії. Відкликання Абонентом згоди на обробку його персональних даних є підставою для припинення дії Договору. В цьому випадку Договір припиняється з дати, зазначеної у повідомленні Укртелекому.

7.4. Передбачені цим договором права та обов’язки Укртелекому виконуються філіями ПАТ «Укртелеком».

7.5. До Договору додаються наступні додатки, які є його невід’ємною частиною.

7.5.1. Додаток 1 – Зразкова форма Заяви-приєднання.

7.5.2. Додаток 2 – Умови надання послуги фіксованого телефонного зв’язку через IP-мережу.

7.5.3. Додаток 3 – Умови надання послуг доступу до мережі Інтернет.

7.5.4. Додаток 4 – Умови надання обладнання на умовах оренди при наданні послуг доступу до мережі Інтернет.

7.5.5. Додаток 5 – Умови виконання додаткових робіт з організації підключення телекомунікаційних послуг.

8. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»

Юридична адреса: ___________________________________________

Код за ЄДРПОУ ____________________________

Банківські реквізити для розрахунків:
___________________________________________,
(найменування установи, адреса)
р/р ___________________________ МФО ___________

Засоби зв`язку з питань надання Послуг:

Тел. _________________ E-mail _______________

________________________ ________________
(посада та ПІБ) (підпис)

Типовой договор с укртелекомом

«Считаем нецелесообразным распространение среди народных депутатов обращения операторов IP-телефонии об ограничении их деятельности со стороны ОАО «Укртелеком». Примерно такой ответ получили от заместителя руководителя аппарата ВР Ю.Ясенчука представители шестнадцати компаний — «ВЭНТ-Компани», «Дельта-Телеком», «Загальні мережі», «МакроТел», IPC, МЕМ, «Дон-Линк», «ВинТел», «Сулак», «Мегаком», «Интерфон», «Эллипс», «Аско-Телеком», «Дисител», «Ай Пи Телеком», «АРЧИ ком». Они хотели рассказать депутатам о том, как вследствие беспредела, творящегося в Украине на телекоммуникационном, с позволения сказать, рынке, простые, далекие от «телекомовских» разборок граждане нашей страны лишились доступной связи с близкими людьми в неблизких странах. Что ж, чиновнику аппарата ВР, столь смело распоряжающемуся правом нардепов на информацию (в некоторой степени его оправдывает тот факт, что, скорее всего, сделал он это не по своей инициативе, а по совету одного депутата, претендующего на представление в ВР интересов всех связистов), газеты пока не подчиняются. И на их страницах парламентарии имеют возможность ознакомиться с недошедшим до них документом.

Ознакомьтесь так же:  Доверенность в произвольной форме образец от физического лица

Одной из причин, по которой IP-телефонистам было отказано в праве ознакомить депутатов со своими проблемами, в вышеупомянутом документе была названа следующая: «Законодательное определение термина «IP-телефония» должно состояться с принятием Закона Украины «О телекоммуникациях», проект которого находится на рассмотрении в ВР». То есть нет определения — нет и проблемы.

Определение термина «IP-телефония» остается предметом жарких споров. По мнению провайдеров IP-телефонии, услуга не имеет отношения к телефонии: принцип передачи голосовых данных основан на коммутации пакетов (а не линий связи), для соединения могут использоваться любые сети передачи данных, в частности, Интернет. Мир идет к тому, что в скором времени передача любой информации, в т.ч. голоса, музыки, изображений, радиовещания и телевидения, будет осуществляться преимущественно в сетях с коммутацией пакетов. Традиционная же телефония, в которой каждому разговору выделяется отдельная линия связи, уйдет в историю. Еще один немаловажный момент: передача голосовых данных по IP-протоколу обходится дешевле. Имеющееся сегодня невысокое качество передачи голоса с дальнейшим развитием этой технологии будет приближаться к традиционному.

Мнение же «Укртелекома» однозначно: раз конечные абоненты находятся в разных странах, значит имеет место предоставление услуг международной телефонной связи, на что необходимо получение дорогостоящей лицензии (17 миллионов гривен в масштабах Украины на десять лет — и не меньше). Каким способом при этом устанавливается соединение — государству не важно.

Столь резкое несовпадение во взглядах на взаимодействие операторов IP-телефонии и операторов телефонии обычной существовало не всегда. С 1998 года (с появлением в Украине этой услуги) IP-операторы работали вообще без лицензий, как и интернет-провайдеры. Более того, в ответ на попытки некоторых операторов все же получить лицензию (дабы не вводить во искушение различные контролирующие органы) в Госкомсвязи неоднократно заявляли, что такой вид деятельности в Украине не лицензируется. И лишь в начале минувшего года, когда развитие IP-телефонии приобрело нешуточный размах, в Комитете начали готовить предложения о ее лицензировании. В мае 2001 года выходит постановление Кабмина №515 об установлении пошлины за лицензию на право предоставления услуг международной IP-телефонии в размере 10% стоимости соответствующей лицензии для традиционной телефонии, что было эквивалентно примерно $165000 (для сравнения: пошлина за лицензию на предоставление услуг IP-телефонии на всей территории России составляет примерно $11000, а на территории одной области — $120; в Украине же получить лицензию на один регион нельзя).

Однако операторы не могут получить даже такую лицензию, поскольку не готовы лицензионные условия. Их обсуждение проходило с участием провайдеров IP-телефонии, Госкомсвязи и Госкомпредпринимательства с июля 2001 года и так и не было завершено. В октябре минувшего года была создана УАПИТ (Украинская ассоциация провайдеров интернет-телефонии). Одновременно «Укртелеком» решил, не дожидаясь определения статуса IP-телефонистов, поставить их на место «по-своему». Отключая операторов (история повторяется!), он вынудил их подписать типовые договора, которыми предусматривалась плата операторов IP-телефонии монополисту по 30 копеек за минуту соединения. Кстати, в декабре 2001 была приостановлена выдача лицензий на международную телефонную связь до приватизации «Укртелекома». Приватизация отложена на неопределенное время, а лицензии так и не выдаются.

С момента своего образования УАПИТ и «Укртелеком» провели несколько рабочих встреч, на которых стороны неоднократно достигали взаимопонимания. Так, в июне директор «Укртелекома» по вопросам взаимодействия с операторами связи О.Стефанюк отметил: «С моей точки зрения сейчас взаимоотношения IP-операторов с Укртелекомом вошли в нормальное русло». А в июле события понеслись галопом. Девять телефонных операторов — «Укртелеком», «Ди-Си-Си», «Укомлайн», «Киевстар», «Голден Телеком», «Украинские коммуникации», «Интертелеком», «Утел» и «Телесистемы Украины» — обнародуют Декларацию об «Основных принципах взаимодействия операторов международной и междугородной телефонной связи в Украине», согласно которой только им, владельцам лицензий, разрешено предоставлять услуги международной связи. «Укртелеком» прекращает переговоры с УАПИТ. В конце августа «Укртелеком» рассылает по своим региональным дирекциям и другим операторам связи предписания 2 сентября прекратить одновременно с ними действие номеров доступа провайдеров IP-телефонии.

Формальной причиной отключения послужил исторический приказ ГКСИ №33 от 22 февраля 2000 г., на основании которого сегодня у нас ведется громкая борьба с рефайлом. Документ «определяет строгий порядок маршрутизации международного трафика», а именно, запрещается пропуск упомянутого трафика в обход международных центров коммутации (в нашей стране такие центры есть лишь у «Утела» и «Укртелекома»). Технологии коммутации пакетов, в т.ч. и IP-телефония, принципиально не укладываются в рамки этого приказа. Отключим и интернет-провайдеров? Ведь с любого компьютера, подключенного к Интернету, тоже можно делать международные звонки, минуя МЦК.

Что же послужило фактической причиной отказа «Укртелекома» от поиска «взаимовыгодных путей сотрудничества»? Ответ один: монополист не намерен упускать свою выручку от международных переговоров. Операторы IP-телефонии набрали значительную клиентскую базу, состоящую в основном из тех, чьи близкие родственники проживают за границей (украинских эмигрантов четырех волн и гастарбайтеров насчитывается до 7 миллионов человек). В условиях общего невысокого жизненного уровня расценки IP-телефонии были приемлемы для значительного количества абонентов. Кстати, в отсутствие IP-телефонии — проблема диспропорции тарифов на международные переговоры и жизненного уровня решалась (и будет решаться) путем колл-бека: западному собеседнику выгоднее перезвонить в Украину в ответ на короткий звонок отсюда. В обоих случаях — и при колл-беке, и при массовом использовании IP-телефонии, входящий международный телефонный трафик в Украину заметно превышает исходящий. Это приводит к уменьшению доходов украинских операторов, прежде всего «Укртелекома», и к росту доходов их заокеанских коллег. Поговаривают, что IP-телефония была изобретена именно для этой цели… Что ж, осталось приравнять ее к государственной измене.

Несмотря на все эти претензии к IP-телефонии, она успешно развивается как в европейских странах, США, так и в России. Там никому не приходит в голову защищать несчастных телефонных операторов от ее тлетворного влияния. У дешевой и «хрипловатой» IP-телефонии — своя клиентура (в основном те, кто привык считать свои деньги), а у качественной традиционной цифровой телефонии — своя (в первую очередь — бизнес-сегмент).

Так почему же боятся небольших операторов IP-телефонии такие монстры связи, как «Утел» или «Голден Телеком», чьи основные абоненты — бизнес-класс? Почему частные операторы поспешили выполнить распоряжение «Укртелекома» и убили бизнес десятков братьев своих меньших? Как признался представитель одного из них (некоторое время назад также бывшего в роли отключаемого за рефайл), «чтобы не портить и без того с трудом восстанавливаемые отношения с «Укртелекомом»…

И почему кое-кто так боится, что эти проблемы начнут активно обсуждать парламентарии (хотя бы в кулуарах)? Не потому ли, что парламентарии, многие из которых вышли из рядов бизнесменов, быстро поймут, что государству выгоднее все же лицензировать этот бизнес, дабы он развивался и наполнял налогами казну? И им не забьешь голову мутными рассуждениями об абстрактных нарушениях маршрутизации трафика?

Укртелеком, Харьков, интернет за 1гривну (2,43 руб) по цене 60гривен (145,68 руб)

для ЛЛ:
«Такая же хуйня происходит с Казахтелеком, такое ощущение, что если название организации заканчивается на «-телеком» то это приговор.»

Ознакомьтесь так же:  Налоговый вычет для ветеранов труда

Укртелеком подтверждает эту теорию.

В нашем доме 2 провайдера Триолан и Воля. Сидел долго на Триолане. Звонит Воля — хотите попробовать наш интернет за не дорого по акции?
— по акции хочу.
Пришел мастер, за пол часа пробросил кабель. Я попросил заморочиться за доп доплату, чтоб завел и кабель Триолана и Воли в «коробочку» так, чтоб когда акция Воли закончится, я спокойно переткнул проводок и вернулся назад. Паренек молодец, за 15 мин сделал все как надо. Я подписал договор и отпустил с миром.
Ближе к концу акции не далеко от дома проводили презентацию Укртелеком, с палатками, циганями, медведями — интернет на 6 мес за 1грн/мес и скорость то ли до 50Мб/сек толи до 100. На Воле сижу на 100Мб/сек. Дай думаю попробую, пол года за 6 грн — почему нет. Даю там же на презентации заявку.
В условленное время приходит мастер.
Я, говорит, пришел проверить возможность подключения, но сегодня подключать ничего не буду.
Нет проблем — проверяйте.
Пол часа что-то он там сморел, зачем-то проверял линию городского телефона, которая у нас была давно отключена, записал на бумажке мое имя и ушел, сказав, что через день прйдет мастер на подключение.

Пришел мастер на подключение.
Изначально он был несколько раздражителен, и отвечал на вопросы так, словно . сисадмин рассказывает глупому юзеру недотёпе банальные вещи, еще чуть-чуть, и открыто пошлет.
Говорю: «заведите мне интернет в коробочку, чтоб я через пол года вернулся на своего провайдера»
— так не получится.
— хорошо, а так?
— так тоже нет.
Долго он не «хотел» вникать, как у меня все устроено, и пытался пробрасывать кабель к компу за мой счет, и «выбросить» мой существующий роутер с wifi, и подключить свой без wifi. Но когда я начал немного повышать тон, и в ультимативной форме не сказал: «Раз не получается так как я хочу, то я отказываюсь от Вашего подключения», тут же и гонор спал, и получилось придумать так как надо, и стал на жизнь жаловаться, что менеджера наобещают, а мастера потом краснеют.

Выяснилось, что инет будет идти через телефонную линию, adsl чтоли. На вход будет скорость в 20Мб/сек стабильно, а при пике» до 50″ (понятно, что такой скорости я не увижу), а на выход — до 1Мб/сек. Технология такая.
Так себе перспектива. Для сравнения, Воля дает 98 на вход, и 50-60 на выход.
Мне обязательно должны дать в аренду их adsl роутер, иначе никак, еще целая куча заморочек.
Еще раздражали советы мастера, типа, «Вам 20ти хватит за глаза, у меня дома комп, я качаю фильмы, и тв с разрешением hd, и хватает с головой»
Не стал его переубеждать доводами, что я давно ничего не качаю, и все смотрю онлайн. Что в доме 2 телефона full hd, два компа и тв с таким же разрешением, и я хочу иметь возможность поставить дочке мульт, жене сериал, а сам смотреть на двух мониторах туториал и порно в прилачу и тут же качать бэкап сайта с хоста, и не хочу, чтоб хоть что-то заикалось.
Подключил модем, провел курс «взлет-посадка» и предложил подписать акты приема работ.

— а здесь не моя Фамилия
— это не страшно, вот я зачеркнул ручкой, подписывайте
— нет, так не пойдет, мне нужны верные данные
— тогда прийдите завтра в офис, но без подписи я должен забрать роутер
— хорошо, забирайте, а в актах не указано, что я буду платить 1грн/мес?
— все в договоре
— а договор Вы мне не дадите?
— там же в офисе. А знаете, офис тут через квартал, пойдемте вместе?
— пойдемте

Приходим в офис, операционист печатает «типовой договор».
— тут тоже не написанно, что я буду платить только 1грн/мес и ничего больше и ссылка на какие-то «внутренние правила», Вы мне их распечатаете?
— у нас нет, ознакомьтесь в интернете. бла бла бла.
— так не пойдет, где гарантия, что Вы их не поменяете завтра?
— давайте я Вам вот тут на копии договора ручкой допишу «оплата за интернет 1грн/мес»

и приписывает надпись и ставит подпись.

— Я к Вам же завтра прийду, а Вы же мне скажите — это не я. Распечатайте мне тот документ, где четко написано, сколько я буду платить.

Долго ищет документ. С договора идет ссылка на «внутренние правила», а от туда на спецификацию. Дает мне спецификацию. Вычитываю.
— Но тут речь о телефонной связи и ни слова об интернет!? Знаете что, если на стадии заключения договора и подключения такая морока, что-то мне вообще расхотелось Ваш интернет. Пожалуй я откажусь.
— Ваше право, до свидания.

Думаете конец истории?
А хрен там!
Ровно через месяц мне приходит квитанция — подключение интернета по акции 60грн, оплатите или передадим Ваши данные «третьим лицам».
Такой наглости я не ожидал.
Пришел в отделение Укртелекома.
— Добрый день, мне старшего.
— Ваш вопрос решит вон тот менеджер, становитесь в очередь.

Пока ждал, впереди меня дама посетитель:
— Я все оплатила и отключила услугу телефона 1го числа, а мне квитанция пришла с долгом за 30 дней, какого лешего?
— Все верно, услуга отключается 14 дней, и . я переделал платёжку, по новой платежке оплатите за 14дней.
— это Вы играете в прокатит/не прокатит?

Подходит моя очередь:
— Предупреждаю, я веду видеофиксацию
— Вы не имеете права
— Хорошо, это не военный объект, и не частная территория, я буду снимать себя, вот платежка, за что я должен 60грн?
— за интернет по акции
— ага, акция 1грн/ мес на 6 мес и подключение бесплатно.
— ну если Вы раньше времени отказываетесь от нашей услуги, то оплачиваете аренду роутера
— ага, который мастер забрал в день подключения. И покажите мне договор или акты приема работ с моей подписью. Ничего, что данные в акте приемки не верные?
— назовите Ваши верные данные, без них мы не сможем сделать перерасчет. И нужно написать заявление, и описать все как было.
(какая наглая попытка исправить данные в базе)
Написал заявление.
Внизу дописал — «прошу прислать извещение о результатах проверки заказным письмом на адрес, чтобы была возможность осветить этот случай в СМИ».
Попросил сделать копию и поставить печать о принятии.
— Я могу приять, но с внесением через интернет и без печати, а если Вам нужна печать, то приходите завтра, девушка из канцелярии работает с 10 до 17.

Поглядывая на телефон, который пишет видео:
— То есть Вы, Павел, говорите мне что девушка, которая работает в рабочие дни до 17 в данный момент в 16:05 не находится на месте, и вместо неё некому поставить печать?
— Сейчас позову старшего.
Старший:
— Девушка вышла по работе, если хотите подождите.
— Время 16:07, я подожду.
Через минут 5 приходит девочка с печатью.
Включаю запись.
— Назовите Вашу фамилию и должность
— Я не обязана этого делать, вот я поставила печать, досвидания.
— До свидания. Павел, в течении какого времени мне ждать письмо на почту?
— 31 день
— До свидания.

Ознакомьтесь так же:  Страховка сервис резерв рассчитать

Недели через 3 приходит письмо:
«Уважаемый username, для начала позвольте выразить Вам наше уважение. Мы рассмотрели Ваше дело. Долг будет списан»

У меня возникло ощущение, что Укртелеком умирает, т.к. его основная деятельность — городские телефоны, и пытаясь надышаться перед смертью, творит такую хрень.
Почему ни с Триоланом ни с Волей нет таких проблем? И скорость там нормальная, и работает, Слава Богу, стабильно.
И как так получается, что если писать все на видео, то работа выполняется не «завтра», а в течении 5-7 минут?
Мое личное мнение — Укртелеком — дно.

Расторгнул договор с Укртелекомом. Со скандалом конечно.

После того, как я узнал, что Укртелеком дерёт с меня 2 шкуры, вместо одной, решил что с такими жуликами дела больше иметь не буду.

Прихожу сегодня туда, говорю, что хочу расторгнуть контракт. Присутсвуют 2 оператора и главная их похоже. Она постояно куда-то уходит, приходит. На меня удивлённо и обиженно уставились 4 глаза. Далее примерный диалог:
— ПОЧЕМУУ? — я, право, думал всё сделать по-тихому, чтобы не высказывать им что я о них думаю. Но раз уж спросили…
— Потому что Укртелеком меня обманул. — говорю я.
— Как это?
— А вот так. Мне не сообщили, что я могу платить вот по этому тарифу, — показываю на красочный рекламный буклетик, в котором радостно сообщаются тарифы для вновь прибывших, — и я уже неизвестно сколько плачу 100 грн. за 4 Мбита, а не 50грн, за 5Мбит.

Тут главная напыживается и важно с превосходством в голосе начинает декларировать:
— Вы нарушили условия контракта! — говорит она угрожающе.
— Это какое такое условие?
— Вы ОБЯЗАНЫ раз в месяц посещать сайт Укртелекома и смотреть на новые тарифы!
Тут я представил как миллионы пользователей ОГО каждый месяц судорожно поглядывают на календарик и ждут нужной даты, чтобы выполнить это условие ДОГОВОРА с Укртелекомом и посмотреть новые тарифы. А вдруг накажут за невыполнение столь сурового пункта Договора?

— Не нужно мне эту чушь рассказывать! — Тут меня стало уже типать. — Вы могли меня уведомить о новом тарифе, чтобы я платил меньше.
Здесь эта Начальница начинает давить на жалость.
— Мы специально для вас выбили эти новые тарифы! — указывает на проспектики.
— И что? А сообщить мне?
— КАК?
— E-mail’ом.
— У нас тысячи пользователей! Как мы всем сообщим?
— Массовой рассылкой например.
— Какой массовой рассылкой?
— Когда вы подняли скорость в 4 раза, вы же мне радостно об этом сообщили? А что тут не сообщили?

Она начала снова давить на пункт в договре.
— Не надо мне этих глупостей, — говорю я. — Что это за обязательство такое?
— Это вот такой юридический нюанс.
— Ну раз такой нюанс, то значит расторгаем договор.
Мне выдали бланк для расторжения договора. Я попросил копию этого бланка. Мне сделали копию Ага. Щщщас! Меня отправили на улицу делать копию. Пришлось идти в Голивуд. В переговорном пункте был обед.

Прихожу. Девушка расписывается, ставит дату на моей копии. Прошу поставить печать. И начинается…
В 2 голоса меня убеждают что никаких печатей они ставить не будут и не должны, и нет их у них. Рассказываю про постановление кабмина за 93 год по деловодству, цитирую его. Здесь девушка фыркает (почти как Самый главный инженер 5 ЖЭКа) и говорит прекрасное:
— Я вообще не должна вам тут была рассписываться.
— А зачем тогда расписывались?
— Ну вы же попросили.
Ладно, думаю. Пусть горит в аду эта советская контора. Лучи поноса в сторону Укртелекома, аминь.

Канал Укртелеком

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Похожие публикации

Подключение для юр. лиц по всей Украине. Реализация крупных сетевых проектов.
— Подключим офисы, склады, магазины, серверные и технические площадки Вашей организации к сети Интернет, используя волоконно-оптические линии связи (ВОЛС);
— Организация канала передачи данных;
— Строительство ВОЛС;
— Защита от DDoS атак;
— Межоператорский бизнес.

Работаем по всей Украине.

Готовы ответить на все вопросы.
Пишите в ЛС
Будем рады сотрудничеству!

ЖК Амурский, 3 — 25 этажных дома
Какие есть варианты?

Добрый день.
Нужно подключение по адресу: ул. Оболонская набережная, д. 7 корпус 4
Предложения по подключению абонплате и срокам в ЛС.
Интересуют провайдеры только присутствующие по адресу своей оптикой или владельцы канализации!

Как подключить интернет от Укртелеком?

Вопрос не для меня — уточнений не будет. Знакомые хотят.

Если есть стационарный телефон от Укртелеком, то всё просто.

Нужно пойти в отделение связи, написать заявление на предоставление такой услуги. Абонентам будет предоставлен типовой договор, который нужно будет подписать тому, на чьё имя оформлены услуги стационарной связи. Взимается какая-то плата за подключение. Нужно уточнять по месту предоставления услуги.

Нужно учесть, что тарифных планов сейчас много. Притом, в разных областях Украины доступны разные т/планы или у одного тар. плана в разных областях Украины разная стоимость, плата в месяц. Потому, лучше ознакомиться с возможностями предоставления услуг в конкретной области на сайте провайдера.

Если есть свой модем, то укртелекомовский никто не будет навязывать. У нас был — друзья отдали — работал пару лет. А потом по акции «модем за 1 гривну» всё-таки взяли в Укртелекоме (он не только принимает интернет, но и раздаёт — вай-фай в пределах нескольких метров, по квартире, дому). Условие там одно — если пользоваться услугами Укртелекома два года, то модем остаётся абоненту навсегда. Если прервать договор ранее 2-х лет, то придётся оплатить стоимость модема.

Ещё такой нюанс. Кабель. Они могут поставить свой кабель, только стоимость его будет гораздо выше, чем купить самому на рынке, прежде измерив расстояния от телефона до компа и т.п.

Также, скорей всего понадобится сплитер. Та же ситуация. Могут при подключении поставить свой, но дешевле купить самому. Это маленькая коробочка, в два раза толще спичечного коробка, служит для того, чтобы можно было подключить к телефонной сети и телефон и интернет одновременно и чтобы они работали параллельно (телефон и интернет).

Если нет стационарного телефона, то придётся сначала проложить кабель.

Существует ли у Укртелекома беспроводная связь, не знаю.